Informacje ogólne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Informacje ogólne

17‑11‑2015 10:55:28

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach wchodzą:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Rydułtowach;
 2. Technikum w Rydułtowach.

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.
 2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach planów nauczania, podstaw programowych, organizacji roku szkolnego oraz innych zasad i sposobów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 1. wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i społeczną, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, aspiracji oraz umiejętności, które pozwalają kształtować kreatywność;
 2. przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,
 3. kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i proeuropejskiej postawy uczniów, poszanowania tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego;
 4. przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju;
 5. wyrabianie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej i społecznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego;
 6. nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętność obiektywnego oceniania efektywności działań, zdobywanie umiejętności kultury zawodowej;
 7. wskazanie metod i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;
 8. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 9. kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności;
 10. ukształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska lokalnego i całego społeczeństwa;
 11. zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska, rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich i społecznych;
 12.  teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu;
 13. umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
 14. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
 15. dobrowolne i nieodpłatne udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pedagoga szkolnego;
 16. organizowanie dla uczniów niepełnosprawnych indywidualnych zajęć dydaktycznych oraz otoczenie ich opieką wychowawczą;
 17. umożliwienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniom niepełnosprawnym nauki w oddziałach ogólnodostępnych poprzez zapewnienie:
 1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 2. odpowiednich i bezpiecznych warunków do nauki,
 3. realizacji programów: nauczania, wychowawczego oraz profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z wykorzystaniem odpowiednich form  i metod pracy,
 4. integracji ze środowiskiem rówieśników,
 5. organizacji nauczania indywidualnego, które regulują odrębne przepisy;

  18. umożliwienie uczniom realizowania indywidualnych programów nauczania;

  19. prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

 1. diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
 2. współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
 3. informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;

  20. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne.

4. Ramowe plany nauczania, podstawy programowe, zestawy dopuszczonych do użytku szkolnego programów i podręczników oraz innych środków dydaktycznych określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie obowiązującej ustawy.

5. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu oraz ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

6. W szkole prowadzone  jest doradztwo zawodowe.

7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach budynek i teren szkolny są objęte nadzorem kamer CCTV.

8. Obraz z obszaru objętego monitoringiem wizyjnym jest rejestrowany.

9. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły są określone w programie wychowawczo – profilaktycznym  szkoły.

10. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Stebel
email: jacek.stebel@zsprydultowy.pl tel.:324579090
, w dniu:  30‑01‑2011 04:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 04:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2015 10:55:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie