Informacje ogólne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Informacje ogólne

17‑11‑2015 10:55:28

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach wchodzą:
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rydułtowach;
2) Technikum w Rydułtowach;
3) Szkoła Policealna w Rydułtowach.

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka, własnej historii, kultury i tradycji regionalnej.

2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach planów nauczania, podstaw programowych, organizacji roku szkolnego oraz innych zasad i sposobów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

3. W szczególności szkoła realizuje następujące cele i zadania:
1) wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i społeczną, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji;
2) kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i proeuropejskiej postawy uczniów, poszanowania tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych oraz norm współżycia społecznego;
3) przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju;
4) wyrabianie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej i społecznej uczniów, ich sprawności 6 fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego;
5) nauczanie racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętność obiektywnego oceniania efektywności działań, zdobywanie umiejętności kultury zawodowej;
6) wskazanie metod i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;
7) kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności;
8) ukształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska lokalnego i całego społeczeństwa;
9) zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska, rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich i społecznych;
10)teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu;
11)umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
12)sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
13)dobrowolne i nieodpłatne udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pedagoga szkolnego;
14)organizowanie dla uczniów niepełnosprawnych indywidualnych zajęć dydaktycznych oraz otoczenie ich opieką wychowawczą;
15)umożliwienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniom niepełnosprawnym nauki w oddziałach ogólnodostępnych poprzez zapewnienie:
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych,
b) odpowiednich i bezpiecznych warunków do nauki,
c) realizacji programów: nauczania, wychowawczego oraz profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy,
d) integracji ze środowiskiem rówieśników,
e) organizacji nauczania indywidualnego w domu ucznia lub w szkole zgodnie życzeniem rodziców; 16)umożliwienie uczniom realizowania indywidualnych programów nauczania;
17)prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 7 zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
18)umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Stebel
email: jaste@poczta.onet.pl tel.:660754164
, w dniu:  30‑01‑2011 04:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2015 10:55:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive